برآورد و شبیه‌سازی تمایل به پرداخت برای آب کشاورزی سیمینه‌رود در دشت بوکان: کاربرد رهیافت خودراه اندازسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، داکشده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

در بسیاری از دشت‌های حوضه آبخیز ارومیه توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارآمد منابع کمیاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم‌های آبیاری و بازگشت هزینه‌ها است. از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می‌بایست بازگوکننده‌ی هزینه‌ی فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه درآمدی، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان برای آب کشاورزی از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شده و همچنین با شبیه‌سازی از نوع «خود راه انداز» (Bootstrap) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده مشتمل بر 134 کشاورز در حاشیه رودخانه سیمینه رود دشت بوکان در بهار 1391 به دست آمد. نتایج ارزش گذاری مشروط (CVM) و خودراه‌اندازسازی نشان می‌دهند که متوسط تمایل به پرداخت به ترتیب برای هر روش 48/477 و 47/438 ریال برای هر متر مکعب است که تمایل به پرداخت داده های شبیه سازی شده تفاوت چندانی با روش ارزش گذاری مشروط ندارد. سن کشاورز، سطح زیر کشت محصولات، درآمد حاصل از شغل کشاورزی و داشتن درآمد فرعی اثر معنا داری را بر روی تمایل کشاورزان برای پرداخت آب بها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


Asadi, H., & Sultani Gh. (1999). Examine the reaction of water for domestic and agricultural consumers of water rates. Agricultural and Development Economics, 25:185-167. (In Farsi)
Baghestani M., Zibaei.(2009). Measuring farmers willingness to pay for groundwater in the area Rajmard application of CVM. Agricultural Economics. 58. (In Farsi)
Barimnejad V. ( 2006). Derived from the production function polynomial in agriculture. Farmers Journal, 116 -107. (In Farsi)
Blali H., Khalilyan S., & Ahmadyan M. (2010). Study the role of agricultural water markets in pricing and allocation of water resources. Journal of Agricultural Economics and Development, 24)2), 185-194. (In Farsi)
Boadu, F.O. (1992). Contingent valuation for household water in rural China. Journal of Agricultural Economics, 43(3): 458-463.
Dashti Gh., Aminian F., Hseinzad J., & Hayati B. (2009), Estimating the economic value of water in crop production (case study of underground city Damghan). Journal of Sustainable Agriculture, 2. (In Farsi)
Doppler, W., Salman, A. Z., Al-karablieh, E. K. & Wolff, H. P. (2002). The impact of water price strategies on the allocation of irrigation water: the case of the Jordan Valley. Agricultural Water Management, 5: 171-182.
Efron, B. (1979). ‘Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife’. Annals of Statistics, 7, 1-26.
Haworth, B. R. & S. Farber. (2002). Accounting for the value of ecosystem services. Ecological Economics, 41: 421-429.
Koss, P. and Khawaja, S. M. (2001). The value of water supply reliability in California: a contingent valuation study. Water Policy, 3(2): 165-174.
Mackinnon J., G.,(2006), Bootstrap Methods in Econometrics , Department of Economics, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.
Marta-Pedroso, C., H. Freitas, & Domingos, T. (2007). Testing for the survey mode effect on contingent valuation data quality: A case study of web based versus in-person interviews, Ecological Economics, 49: 388-398.
Medellan-Azuara J., Harou J.J. and Howitt, R.E. (2012). Predicting farmer responses to water pricing, rationing and subsidies assuming profit maximizing investment in irrigation technology. Science of the agricultural watermanagement, 108: 73–82.
O-Abu-Madi, M. (2009). Farm-level perspectives regarding irrigation water prices in the Tulkarm district, Palestine. Agricultural Water Management, 96: 1344-1350
Parhizkari, A., Sabohi,  M., Ahmadpor,  M., & Barzin, A.B. (2014). Simulate the response of farmers to water pricing policies and quotas. Journal of Agricultural Economics and Development, 28(2): 164-176. (In Farsi)
Rogrers, P., Silva, R.D. & Bhatia, R. (2002). Water is an economic good: How to use price to promote equity, efficiency and sustainability. Water Policy, 4: 1-17.
Sabouhi M., Soltani Gh., & Zibaei, M. (2006). Water Resources Management of Groundwater: A Case Study in Khorasan Narimani plain . Science and Technology of Agriculture and Natural Resources,: 484-475. (In Farsi)
Satyasai, K. (1997). Terms of transactions in groundwater market. Indian Journal of Agricultural Economics, 52: 751-760.
Shangguan, Z., Shao, M. & Horton, R. (2002). A model for regional optimal allocation of irrigation and its applications. Agricultural Water Management, 52: 139-154.
Thomas, H. and Christopher, B. (1997). Conjoint analysis of groundwater protection programs. American Journal of Agricultural Economic, 57: 188-198.
Torkamani J., & Shajari, Sh. (2007). Management Agricultural Water Demand: Application of Multi Criteria Utility, Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 387-401. (In Farsi)
Zibaei M., Khalili d. & Sabouhi, M. (2003). water management and irrigation and cropping pattern Challenges and Prospects,. Development planning and management. Proceedings of the Policy and Management Conference and Bfa, 5: 317-342. (In Farsi)