دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، فروردین 1403 
تحلیل محتوای عناصر مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی

صفحه 131-148

10.22059/ijaedr.2019.283902.668776

زهره معتمدی نیا؛ سید حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ حسین مهدیزاده