تحلیل عوامل موثر بر دانش فناوری‏های نوین در میان انگورکاران شهرستان ایوان‏غرب، استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

3 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد و توسعه روستایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر دانش فناوری‏های نوین در میان انگورکاران شهرستان ایوان‏غرب، استان ایلام انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. ‏ جامعه مورد مطالعه، انگورکاران شهرستان ایوان‏غرب به تعداد 95 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند (تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر تعیین شد). جمع‏آوری داده‏ها از طریق پرسشنامه انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. جهت تعیین اعتبار بخش‏های پرسشنامه از ضریب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن بالای 8/0 بدست آمد. یافته‎ها نشان داد که بیشتر انگورکاران از نظر دانش فناوری‏های نوین انگور در سطح متوسط بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی‏داری بین متغیر وابسته" دانش راجع به فناوری‏های نوین انگور" و متغیرهای میزان دسترسی به خدمات ترویجی و منابع اطلاعاتی، سن، میزان اراضی و میزان سود حاصل، تعداد افراد خانوار، متوسط تولید، سابقه فعالیت باغداری و نوع سیستم باغداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که میزان دسترسی به خدمات ترویجی و میزان سود حاصل از هر هکتار باغ انگور توانایی تبیین 6/38 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان دانش فناوری‏های نوین انگور را در میان انگورکاران دارا می‏باشند.

کلیدواژه‌ها