واکاوی چالش‌های برندسازی سیب دماوند: کاربست نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22059/ijaedr.2023.352345.669195

چکیده

ایران رتبه پنجم تولید سیب در جهان را داراست و سیب دماوند نیز از این حیث در کشور شناخته است اما این محصول نام مناسبی در بازارهای ملی و بین‌المللی ندارد. هدف از این تحقیق، واکاوی چالش‌های برندسازی سیب دماوند از طریق کاربست نظریه داده بنیاد بود. روش انجام پژوهش کیفی بوده و بر مبنای نظریـه داده بنیـاد که در سال 1401 انجـام گرفت. جامعه آماری متخصصان و صاحب‌نظران در زمینه برندسازی محصولات کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه‌گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در نهایت تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای کدگذاری داده‌ها از نرم‌افزار maxqda12 و برای اعتبار سنجی نتایج از روش ارزیابی لینکولن و گوبا استفاده شد. پایایی بازآزمون )شاخص ثبات) و روش توافق درون موضوعی (شاخص تکرارپذیری) روش‌های اعتبار سنجی بودند. نتایج اعتبارسنجی نشان داد؛ شاخص پایایی باز آزمون 79 درصد و توافق درون موضوعی 76 درصد است. بر این اساس الگوی پارادایمی داده بنیاد از چالش‌های برند سازی سیب دماوند ترسیم گردید. پدیده محوری چالش-های برندسازی سیب دماوند و شرایط علی (انتظارات و تجربه مشتریان، رقابت در سطح بین‌المللی، نگرش و آگاهی کشاورزان، سوء استفاده از نام محصولات، مسائل فروش و بازاریابی) و راهبردها (دانش برند سازی، تقویت تشکل‌ها، مشوق و محرک‌ها، نقش دولت و جهاد کشاورزی)، شرایط زمینه‌ای (قابلیت تولید محصول با کیفیت و کمیت بالا ، نیروی انسانی ماهر، دانش و ارتباطات و دسترسی به بازار)، شرایط مداخله‌گر(هزینه برند، انحصار بازار، صادرات، تحقیق و توسعه) و در نهایت موجب ایجاد پیامدهای (فروش بیشتر و با قیمت بالاتر، توسعه صادرات، افزایش درآمد و توسعه بخش کشاورزی شهرستان) بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات