ارزیابی اقتصادی خسارات گردوغبار بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،

3 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار در کاهش عملکرد محصول، طوفان‌های گردوغباری می‌باشد. بر همین اساس، درمطالعه پیش رو تلاش شده است تا به ارزیابی اقتصادی خسارت طوفان‌های گردوغباری بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان خوزستان پرداخته شود، عوامل موثر و میزان تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط محاسبه شد، تا میزان و نقش هر عامل موثر بر احتمال تمایل به پرداخت تعیین گردد. نهایتا با استفاده از مدل‌های برآوردی، میزان خسارت تقریبی برای گروه‌های مختلف محصولات کشاورزی تعیین گردید.

اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه با مراجعه شهرستان‌ها و فصول مختلف استان خوزستان و برای سال 2018-2019 از کشاورزانی که درآمد مستقل داشتند تکمیل گردید. برای تعیین نمونه آماری مورد مطالعه ‌از فرمول مایکل و کارسون (1989) استفاده شد که تعداد نمونه 372 نفر به دست آمد و نمونه گیری با روش روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای محاسبه خسارت‌ کل تقریبی گردوغبار‌ها، ابتدا با استفاده از نتایج مدل لاجیت، تمایل به پرداخت ما‌هانه افراد جهت بهبود در کاهش خسارت بدست آمد. سپس تمایل به پرداخت سالانه هر یک از کشاورزان و کل استان محاسبه شد.

نتایج روش ارزش‌گذاری مشروط به عنوان خسارت تقریبی گروه‌های مختلف محصولات به دست آمد، که برای محصولات جالیزی با 616280 ریال بیشترین و محصولات باغی با 330250 ریال کمترین تمایل به پرداخت را داشتند و بقیه محصولات به ترتیب شامل سبزیجات با 583200، غلات با 534400، حبوبات با 483520، علوفه با 353240 ریال، تمایل به پرداخت مورد انتظار برای یک ماه را داشتند. همچنین میزان خسارت گروه‌های محصولات غلات، جالیزی، سبزیجات، حبوبات، علوفه و باغی به ترتیب 6412 ، 7395 ، 6998 ، 5802 ، 4238 و 3963 هزار ریال در سال برای هر بهره‌بردار به دست آمد و نهایتا خسارت برآوردی برای بهره‌بردارن کل استان برای گروه‌های محصولات غلات، جالیزی، سبزیجات، حبوبات، علوفه و باغی به ترتیب 387، 384، 275، 127، 126 و 98 میلیارد ریال می‌باشد.

در مجموع کل خسارت 1397 میلیارد ریال سالانه برای کل استان برآورد گردید، که در مقایسه با ارزش تولید بخش کشاورزی برای سال 1396، به اندازه 2/1 درصد می‌باشد و می‌توان گفت میزان خسارت مقدار چشم گیری می‌باشد که برای کنترل طوفان‌های گردوغباری، نیازمند اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب بین المللی و داخلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات