ارزیابی اقتصادی خسارات گردوغبار بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران.

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار در کاهش عملکرد محصول، طوفان‌های گردوغباری می‌باشد. بر همین اساس، درمطالعه پیش رو تلاش شده است تا به ارزیابی اقتصادی خسارت طوفان‌های گردوغباری بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان خوزستان پرداخته شود، عوامل موثر و میزان تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط محاسبه شد، تا میزان و نقش هر عامل موثر بر احتمال تمایل به پرداخت تعیین گردد. نهایتا با استفاده از مدل‌های برآوردی، میزان خسارت تقریبی برای گروه‌های مختلف محصولات کشاورزی تعیین گردید.  اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه با مراجعه شهرستان‌ها و فصول مختلف استان خوزستان و برای سال 2018-2019 از کشاورزانی که درآمد مستقل داشتند تکمیل گردید. برای تعیین نمونه آماری مورد مطالعه ‌از فرمول مایکل و کارسون (1989) استفاده شد که تعداد نمونه 372 نفر به دست آمد و نمونه گیری با روش روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای محاسبه خسارت‌ کل تقریبی گردوغبار‌ها، ابتدا با استفاده از نتایج مدل لاجیت، تمایل به پرداخت ما‌هانه افراد جهت بهبود در کاهش خسارت بدست آمد. سپس تمایل به پرداخت سالانه هر یک از کشاورزان و کل استان محاسبه شد. نتایج روش ارزش‌گذاری مشروط به عنوان خسارت تقریبی گروه‌های مختلف محصولات به دست آمد، که برای محصولات جالیزی با 616280 ریال بیشترین و محصولات باغی با 330250 ریال کمترین تمایل به پرداخت را داشتند و بقیه محصولات به ترتیب شامل سبزیجات با 583200، غلات با 534400، حبوبات با 483520، علوفه با 353240 ریال، تمایل به پرداخت مورد انتظار برای یک ماه را داشتند. همچنین میزان خسارت گروه‌های محصولات غلات، جالیزی، سبزیجات، حبوبات، علوفه و باغی به ترتیب 6412 ، 7395 ، 6998 ، 5802 ، 4238  و 3963  هزار ریال در سال برای هر بهره‌بردار به دست آمد و نهایتا خسارت برآوردی برای بهره‌بردارن کل استان برای گروه‌های محصولات غلات، جالیزی، سبزیجات، حبوبات، علوفه و باغی به ترتیب 387، 384، 275، 127، 126 و 98 میلیارد ریال می‌باشد. در مجموع کل خسارت 1397 میلیارد ریال سالانه برای کل استان برآورد گردید، که در مقایسه با ارزش تولید بخش کشاورزی برای سال 1396، به اندازه 2/1 درصد می‌باشد و می‌توان گفت میزان خسارت مقدار چشم گیری می‌باشد که برای کنترل طوفان‌های گردوغباری، نیازمند اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب بین المللی و داخلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Extended Abstract

Introduction

    One of the effective factors in reducing crop yield is dust storms. Accordingly, in the present study, an attempt has been made to economically assess the damage of dust storms on the yield of agricultural products in Khuzestan province. Determine the probability of willingness to pay. Finally, using estimation models, the approximate amount of damage was determined for different groups of agricultural products. Therefore, one of the most important consequences of climate change is the expansion of desertification and the spread of large-scale dust, which in recent years has increased the frequency of dust storms at the regional and global levels and has faced various regions of the world with serious problems. Iran is also located in a region with a dry climate and more than 30% of the country's area covers arid and semi-arid regions. The country has been facing dust storms for years. In many scientific sources, dusty days in Iran and especially the occurrence of 120-day winds have been mentioned. Also, in many scientific sources, the southeast of Iran, especially Khuzestan province, has been recognized as one of the main dust regions in the world.

 

Theoretical Framework

     Dust with its physical and chemical effects affects the growth and yield of plants, especially agricultural products. The phenomenon of air pollution by dust, depending on the severity of the composition and persistence of pollution on the one hand and the plant species and its vegetative stage on the other hand from leaf damage to plant death will follow, so reducing yield or quality of plant production in these conditions is the inevitable consequence. will be. Also, Iran, especially Khuzestan province, is one of the centers affected by dust and the trend of change in the days associated with dust has increased to such an extent that this phenomenon is among the most important environmental, economic and social problems in the west and southwest of the country. Many effects of the dust phenomenon have been enumerated. Therefore, the present study tries to evaluate the economic effects of dust damage on the yield of selected crops in Khuzestan province so that finally the results of this study can understand the amount of dust damage and effective strategies to control it. The general results obtained from these studies are that coping methods have a significant effect on damage reduction, so by identifying and determining the value of appropriate control methods, a suitable method can be suggested. Estimation of economic losses of dust is only a part of the huge damage that this destructive phenomenon has caused to the country and the available evidence shows that such studies have not been conducted for Khuzestan province so far.

 

Methodology

    Information about the research variables was completed through a questionnaire by referring to different cities and seasons of Khuzestan province and for 2018-2019 from farmers who had independent income. Michael and Carson (1989) formula was used to determine the statistical sample. The sample size was 372 people and sampling by cluster sampling method was used. To calculate the approximate total dust damage, first using the results of the logit model, the willingness of individuals to pay monthly to improve in reducing the damage was obtained. Then the willingness to pay annually to each farmer and the whole province was calculated.

 

Discussion

   The method of calculating the mentioned relations for other groups of products is measured to estimate the expected amounts of willingness to pay. The results of the willingness to pay, which is an approximate loss for the groups of cereals, weeds, vegetables, legumes, fodder and horticulture. Respectively 534400, 616288, 85320, 483520 and 353240 Rials per month for each user. Therefore, these amounts are the amount of willingness to pay (approximate dust damage) for groups of agricultural products. The results of the conditional valuation method were obtained as an approximate loss of different product groups, which had the highest willingness to pay for weaving products with 616280 Rials and garden products with 330250 Rials, and other products including vegetables with 583200, cereals with 534400, grains, respectively. With 483520, fodder with 353240 Rials, they tended to pay the expected for one month. Also, the total estimated damage for the exploitation of the province of each group of cereals, weeds, vegetables, legumes, fodder and horticulture is 387, 384, 275, 127, 126 and 98 billion rials, respectively, of which the total damage was estimated at 1397 billion rials per year. . Therefore, in total, the estimated damage for Khuzestan province is grain with 387 billion Rials, followed by weaving products group with 28,8 billion Rials, the most and garden group products with 10 billion Rials, the least damage. Table (8) shows the results of damage estimation for different groups.

 

Conclusion & Suggestions

    In total, the total annual damage of 1397   billion rials was estimated for the whole province, which is 1.2 percent compared to the production value of the agricultural sector in 1396, and it can be said that the amount of damage is a significant amount that needs to be implemented to control dust storms. Appropriate international and domestic control policies are essential. To deal with this problem, dust can be considered as an independent risk and therefore, like other risks, appropriate management methods should be considered and planned. Due to the fact that farmers' crops have been damaged by dust, to compensate farmers, Therefore, the estimated amount of dust damage can be the basis for deciding on dust control projects.

Abdolahzade, Gh., Kalantari, Kh., Asadi, A. & Daneshvar, Zh. (2010). Compilation and validation of appropriate indicators to analyze spatial inequalities of agricultural development. (Case Study: Fars Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-41(1): 111-125. (In Persian)
Amir Nejad, H. & Rafiei, H. (2009). Environmental valuation (environmental case study of Abbas Abad forest area, Mazandaran province). Journal of Agricultural Science and Natural Resources, Vol. 16, No. 3: 269-260. (In Persian).
Bayzidi, N. (2015). Application of dose functions - reaction to assess the effects of air pollution caused by transportation. th International Conference on Transport and Traffic Engineering. Tehran. Iran. (In Persian).
Engelstaedter, S., Tegen, I., &Washington, R. (2016). North African dust emissions and transport, Earth-Science Reviews,79(1-2), 73-100.
Escudero. Nunes, P.A.L.D., (2012). The Contingent Valuation of Natural Parks: Assessing the Warmglow Propensity Factor. Edward Elgar Publishing Limited.
Fathi, M. & Mohammadi, S. (2017). Investigation of Economic Damage of Agricultural Drought on the Plant Diseases of Bushehr Province ", the first International Congress on Dust and Dismantling its Impact on Khuzestan. (In Persian).
Field, R (2010). Environmental Values and Resource Management Options: A Choice Modeling Experience in Malaysia. Environment and Development Economics, 9: 803-824.
Fuladian, D., & Shahnabadi, A. (2015). Evaluation of zoning of radionuclide contaminated gas from geological formations. Case study; Mashhad Geology Zone, 2nd International Congress of Earth Sciences and Development, Tabriz, Kian Science Project, Research Institute of Jihad University of East Azerbaijan Province. Iran. (In Persian).
Haneman, W. M., (1994); "Valuing environment through contingent valuation", Journal of Economic Perspectives, 8:19-43.
Hausman, M., Loomis, J. & Kanninen, B. (2002); "Statistical Efficiency of Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation", American Journal of Agricultural Economics, November, 1255-1263
Haydarnejad, S.; Abolfazl Ranjbarfardooei. & Khadijeh Kiani Mehr, (2014). Investigation of the origin, causes and factors of the microorganisms and their effects on plants, Second National Conference on Desert with Ardent and Desert Surface Management. Kerman.iran. (In Persian).
Iye.  Y. Plonskye, Mäntymaa, E., Shoji, Y., Siikamäki, P. & Svento, R., (2008) Combining Ecological and Recreational Aspects in National Park Management: A Choice Experiment Application. Ecological Economics, 70­:­1231–1239.
Querol, A., Tobías, N., Pérez, A., Karanasiou, F. Amato, M., Stafoggia, C., Pérez García-Pando, P. Ginoux, F., Forastiere, S., Gumy, P.& Alastuey, A. (2019). Monitoring the impact of desert dust outbreaks for air quality for health studies, Environment International, itly.
kermanshah Jihad-e-Agriculture Organization. (2015). Report of performance. (In Persian).
Kefayati, N, Ghorbani, K. & Abdullahzadeh, Gh. (2021). Development and validation of appropriate indicators for assessing the vulnerability of agricultural areas in drought conditions. Iranian Agricultural Economics and Development Research, 52 (3), 457-468. (In Persian). 
Khademi, RB; & Souri, B. (2011). Evaluation of heavy metal contamination hazards in nuisance dust particles, in Kurdistan Province, western Iran. Journal of Environmental Sciences.;25(7);1346-54. (In Persian).
Khalidi, K. (2014). Economic Impact of Dust Hurricane on Western Provinces of Iran (Case Study: Ilam, Khuzestan and Kermanshah) Journal of Economic Modeling Volume 7, Issue 23, Pages 105-125. (In Persian).
Khuzestan Jihad-e-Agriculture Organization. (2018). Report of performance. (In Persian). 
Khosravi, A. & Mofidi, Q. (2017). Economic valuation of environmental resources of Oshtarankh Protected Area, Environmental Protection Agency. Office for Sustainable Development and the Environment. pages228-238. (In Persian).
Lomas, J. & Schlesinger, E. (1971). The influence of a windbreak on evaporation. Agric. Meteorol. 8: 107–115.
Maleki, N. Karimi, H .& Ahmadian, L. (2017). Investigation of the mechanism of dust storm formation from a meteorological perspective in Ilam province, 2nd International Dust Conference, Ilam, iran.
Memarian Fard, M., Mokhtari, H.& Kavzadeigi, H., (2015). Study of Greenwashing and Dust, Effects and Methods of Curbing it, Third National Conference on the Environment, Energy and Biological. tehran. Iran. (In Persian).
Mohammadi, Gh. (2016). Investigating the routes of entry to the country's rivers in the northwest and west of the country, Faculty of Geography, Tabriz University. (In Persian).
Messing, N. (1998). Economic Value of Conserving Deep-sea Corals in Irish Waters: A choice experiment study on marine protected areas. Fisheries Research, 107:59–67.
Sivakumar, M. V. K. (2005). Impacts of Sand/Dust Storms on Agriculture, in M.V.K. Sivakumar, R.P. Motha, and H.P. Das (Eds.). Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 159-177.
Stefanski, R. & Sivakumar, M. V. K. (1970). Impacts of Sand and Dust Storms on Agriculture and Potential Agricultural Applications of a SDSWS, WMO/GEO Expert Meeting on an International Sandand Dust Storm Warning System IOP Publishing, IOPConf.Series; Earthand Environmental Science, 7; 1-6. 
Skidmore. EL. (1986). Wind erosion control. Climatic Change 9:209–218.
Wang, Y. Q., Zhang, X. Y., Arimoto, R., Cao, J.& Shen, Z. (2005). Characteristics of carbonate content and carbon and oxygen isotopic composition of northern China soil and dust aerosol and its application to tracing dust sources, Atmospheric Environment, 39(14); 2631-42.
Yang, B., Brauning, A.& Shi, Y. (2003). Late holocene temperature variations on the Tibetan plateau. Quaternary Science Reviews, 22; 2335– 2344.
yehe, M.N., Radam, A., Rusli, M.Y., Rahim, A.Kh. & Yazid, M. (2003). Economic Valuation and Conservation: Do People Vote for Better Preservation of Shadegan International Wetland? Biological Conservation ,150‌:150–158.