بررسی زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای توسعه‌نیافتگی در استان کردستان (ارائه‌ی نظریه‌ی داده بنیاد در حوزه کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های توسعه‌نیافتگی استان کردستان در حوزه‌ی کشاورزی مبتنی بر نظریه‌های توسعه‌نیافتگی اقتصادی-اجتماعی، توسعه‌ی محلی و نظریه‌ی زمینه‌ای و همچنین ارائه‌ی راهکارهایی جهت فعال‌نمودن حوزه‌های پیشران توسعه‌ی استان و مانع‌زدایی از آن‌هاست. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر نظریه داده بنیاد، ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته با کارشناسان، نخبگان، فعالان و مسئولین حوزه‌ی کشاورزی استان کردستان و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمونی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استان کردستان در حوزه‌ی کشاورزی در وضعیت توسعه‌نیافتگی قرار دارد؛ مدل پارادایمیک توسعه‌نیافتگی کشاورزی استان کردستان اصلی‌ترین دستاورد این پژوهش است. بر اساس این مدل، توسعه‌نیافتگی کشاورزی استان ناشی از ارتباط مستقیم و دوسویه‌ی فعالیت‌های معیشتی و سنتی با فعالیت‌های مدرن و همچنین عدم توجه به ظرفیت‌های کشاورزی استان و عدم هماهنگی سازمان‌های متولی توسعه است. زمینه‌های توسعه‌نیافتگی کشاورزی را باید در عواملی همچون قانون ارث‌بری و تقطیع اراضی و نظام سنتی کشاورزی جستجو کرد. ضعف در آموزش‌های مستمر، کمبود کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، توان مالی ضعیف بخش خصوصی و مردمی در استان جهت سرمایه گذاری در این حوزه، شرایط سخت‌گیرانه در ارائه وام و تسهیلات به کشاورزان، نبود فرهنگ مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به ویژه صنایع کشاورزی و تبدیلی در زمره عوامل مداخله‌گر نقش مهمی در فرایند توسعه‌نیافتگی در حوزه‌ی کشاورزی ایفا می‌کنند. پیامدهای این وضعیت عدم‌توجه به صنایع تبدیلی و برندسازی محصولات کشاورزی استان، پیشران نبودن این بخش در توسعه استان و در نهایت به‌حاشیه‌راندگی ظرفیت‌های حوزه کشاورزی در فرآیند توسعه استان بوده‌اند. مهم‌ترین راهبردهای خروج از این وضعیت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای (نه شعارگونه) در راستای افزایش بهره‌وری تولید و تنوع‌بخشی به محصولات و فعالیت‌های کشاورزی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Extended Abstract

Objectives

Iran, as a developing country, has faced challenges in achieving conventional economic growth and development objectives, and has experienced a shift towards significant negative factors during the course of planning and implementing economic programs. Extensive evidence suggests that the underdevelopment of peripheral and neighboring regions in Iran is a result of inappropriate and imbalanced development policies. Therefore, this research aims to address the central issue of identifying key factors and causes contributing to underdevelopment in border regions, specifically focusing on the Kurdistan province. The study examines the agricultural sector in Kurdistan province to explore critical areas and factors influencing the underdevelopment process.

 

Methods

This research draws on theories of socio-economic underdevelopment, local development, and grounded theory, along with agriculture-centered strategies emphasizing the Green Revolution. Contemporary development paradigms, particularly sustainable development, underscore the importance of locally-based and participatory approaches as strategies to combat underdevelopment. Participatory development approaches consider participation in development processes as a crucial variable for local development. In this study, development is defined as a multidimensional and time-oriented process aiming to empower and raise awareness in society by adopting context-specific approaches. The goal is to overcome barriers and enhance the quality of life through good governance and management that considers local development capacities, formulates policies, and implements them based on these capacities and advantages.

The research methodology employed is grounded theory. Data was collected through semi-structured interviews conducted with 17 experts, elites, activists, and officials in the agricultural sector of Kurdistan province. Thematic analysis was utilized to analyze the data and develop a conceptual model that illustrates the relationship between variables.

 

Results

The main outcome of this research is the paradigmatic model of agricultural underdevelopment in Kurdistan province. The model attributes agricultural underdevelopment to the direct and reciprocal relationship between traditional livelihood activities and modern activities, as well as the neglect of the province's agricultural capacities and inadequate coordination among responsible development organizations. Factors contributing to agricultural underdevelopment are found in areas such as inheritance laws, land fragmentation, and the traditional agricultural system. Additional intervening factors include inadequate continuous training, lack of educational and promotional workshops, weak financial capacity of the private and public sectors for investment in the agricultural field, stringent loan conditions, and a lack of participation and investment culture in the industrial sector, particularly agricultural and processing industries. Consequences of this situation include the neglect of agro-industrial transformation and branding of agricultural products in the province, absence of driving forces for sectoral development, and ultimately, marginalization of agricultural sector capacities in the provincial development process. Key strategies to overcome this situation involve the adoption of development policies and programs aimed at increasing productivity, diversifying agricultural products, and implementing activities.

 

Discussion and Conclusion

The development of agriculture in Kurdistan province necessitates specific programs and policies focused on mobilization and capacity development. Emphasizing the development of value-added processing for products with relative advantages, enhancing productivity, and implementing infrastructure projects such as agricultural processing and complementary industries are of primary importance. However, these objectives can only be achieved with a clear vision and coherent long-term policies.

Alizadeh, M. A., Ahmad Reza. (2010). The Role of Private and State Transfer Capital in the Development of Agricultural Sector in 2025 perspective. National Agricultural Share and Natural Resources in the Development of the Islamic Republic of Iran in 2025 perspective., 1.  (In Persian).
AVKP. (2019). Agricultural view of Kurdistan province.  (In Persian).
Azizi, s., abdi, a., & rad, m. k. (2015). The Role of Border Markets in National Convergence (case study: Siran Band border market of Baneh). Journal of Border Studies, 3(7), 5. (In Persian).
Bacsi, Z., & Kovács, E. (2006). The role of cross-border cooperation in rural development-a new European perspective. Journal of Central European Agriculture, 7(3), 485-488.
Casey, D. (1999). Community Development in the Third World: Walking a Fine Line. Development in Practice, 461-467.
Crocker, D. A., & Kaufman, A. (2006). Capabilities Equality: Basic Issues and Problems.
Daneshmehr, H., & al., e. (2020). Border development and the disappearance of capacities and opportunities of border communities, emphasizing the critique of border markets (Case study; Nanor border bazaars of Baneh, Khav and Mirabad counties of Marivan city). Welfare and Social Development Planning, 11, 43 . (In Persian).
Daneshmehr, H., & al., E. (2022). Contextual Analysis of the Failure of Cooperative Functions of Border Dwellers in Kurdistan Province in the Context of Informal Border Economy. Community Development (Rural and Urban Communities), 14(1), 205-232.  (In Persian).
Ebrahimpour, S. (2000). Ranking of Iranian Provinces on the Basis of Human Development Persons in 1996 and Social Loom. (M. A), Yazd. (In Persian).
Fallah Haghighi & et al. (2022). Analysis the Trend of Changes in Agricultural Development among Provinces %J Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 53(3), 723-737. doi:10.22059/ijaedr.2021.331372.669086. (In Persian).
Flick, U. (2022). An introduction to qualitative research. An introduction to qualitative research, 1-100.
Ghaderzadeh, H., & et al (2015). Measuring the level of development of the cities of Kurdistan province using the main indicators of the agricultural sector. Journal of Agricultural economics and development, 1(25). 1-23. (In Persian).
Griffin, K. (1999). Alternative strategies for economic development: Springer.
Hajineszhad, A., & Ahmady, A. (2011). The Economical Effect of Trade Tourism on Urban Areas; case study: Baneh City. Journal of Urban Ecology Researches, 1(2), 7-22.  (In Persian).
Jalaeipour, H., & Bayangani, B. (2017). Sociological Study of the Economic Consequences of the Market and Border Trade (Critical Ethnography of Baneh Border Market). Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(4), 539-573.  (In Persian).
Khan, W., Jamshed, M., & Fatima, S. (2020). Contribution of agriculture in economic growth: A case study of West Bengal (India). Journal of Public Affairs, 20(2), e2031.
Kheirollahi, M., Alibaygi, A. H., & Rostami Ghobadi, F. (2022). Multifunctional Agricultural Development Strategies In Dehloran Township (Ilam province) %J Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 53(3), 583-602. (In Persian).
Mohammadpour, A. (2011). Qualitative research method (anti-method). Tehran: Sociologists Publications, 1392.  (In Persian).
Prasada, D. P. (2022). Agriculture and Economic development. In Agricultural Policy Analysis: Concepts and Tools for Emerging Economies (pp. 29-47): Springer.
PSRC. (2015). strategic problemology in Kurdistan province.  (In Persian).
Rashidi, H. (2020). Development in Kurdistan: uneven development during identity changes. Journal of Iranian social studies, 13 (3), 57-80. (In Persian).
Rafeefar, J., & al., E. (2012). Theory and method in research of Indigenous knowledge and its role in the process of rural sustainable development. Community Development (Rural and Urban Communities), 4(1), 19-38.  (In Persian).
Raza, S. A., Ali, Y., & Mehboob, F. (2012). Role of agriculture in economic growth of Pakistan.
Rohani & et al. (2021). Analysis of the effective factors on dimensions of sustainable agricultural development in Khorasan Razavi province, using seemingly unrelated regression equations %J Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 52(1), 33-52. doi:10.22059/ijaedr.2021.308780.668977. (In Persian).
Sadeghi Rad & et al. (2014). Survey of geotourism potentials of Kurdistan province as a new branch of aquatourism. the first always national tourism, Dramad and Opportunity, 1.  (In Persian).
Seifollahi, N., & Mohammadkhani, R. (2023). Identification of Barriers to Develop the Fruit Production Chains( Case Study of Orchards in Meshginshahr). Journal of Agricultural Economics and Development, 36(4), 377-392. doi:10.22067/jead.2022.76629.1132. (In Persian).
Sen, A. (2003). Democracy and its global roots. New Republic, 28-35.
SPKP. (2019). Study Plan of Kurdistan Province. (In Persian).
Statistical Yearbook of Kurdistan Province (2015) and statistical calculations of researchers (In Persian).
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Sage publications.
Todaro, M. P. (1977). Economic Development in the Third World: An introduction to problems and policies in a global perspective: Pearson education.
Vargas, C. M. (2000). Community development and micro‐enterprises: fostering sustainable development. Sustainable Development, 8(1), 11-26.
Walker, D. L. r. (1982). Community Development Specialist. Music Educators Journal, 69(2), 69-69.