تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

2 گروه ترویج و آمورش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

10.22059/ijaedr.2023.350900.669190

چکیده

سرمایه‏ گذاری در بخش مولد کشاورزی به دلیل نقش آن در رشد اقتصادی، امنیت غذایی، ارزآوری و توسعه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف کلی این مطالعه، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی می‏ باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ ی کشاورزان شهرستان کرمانشاه بودند (N=34386). با استفاده از جدول نمونه ‏گیری بارتلت، 264 نفر از آن‏ها به روش تصادفی چند مرحله‌ای طبقه‌ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع‏ آوری داده ‏ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی تایید گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ‏دست آمد(α=0.71). برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از نرم‏ افزار SPSS استفاده شد. یافته ها بیانگر این بود که در منطقه مورد مطالعه سرمایه گذاری درکشاورزی متاثر از 8 عامل: زیرساخت ‏ها، آموزش و اطلاع‌رسانی، توسعه نهادی در کشاورزی (قوانین و مقررات کارساز و متناسب)، شرایط اقتصادی کشاورزان، پشتیبانی و تسهیلات اعتباری، امنیت سرمایه‏ گذاری، ثبات قیمت‌ها و کمیت و کیفیت عوامل تولید می باشدکه این عوامل707/77 درصد از کل واریانس عامل‏ ها را تبیین نمودند. در این میان عوامل زیرساخت‏ ها و آموزش و اطلاع ‏رسانی از مهمترین تبیین کننده‏‏ های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این شهرستان بوده است که بیانگر این واقعیت است که توسعه و تقویت زیرساخت ‏ها، تجهیزات و دسترسی به فناوری‏ های به‏ روز و تهیه برنامه راهبردی برای ارتقای سطح سوادمالی، دانش و مهارت کشاورزی منجر به توسعه سرمایه ‏گذاری در این بخش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات