نویسنده = حشمت اله سعدی
آگاهی کشاورزان از مفهوم، علل و اثرات تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22059/ijaedr.2022.319397.669014

حامد قاینی سابق؛ یاسر محمدی؛ حشمت اله سعدی


طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 105-120

10.22059/ijaedr.2018.66051

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی


عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66

10.22059/ijaedr.2016.58828

مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی