نویسنده = حشمت اله سعدی
تعداد مقالات: 8
3. طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-120

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی


5. عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66

مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی


7. آموزش‌های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 483-499

حشمت اله سعدی؛ مینو عزیزی؛ موسی اعظمی