آگاهی کشاورزان از مفهوم، علل و اثرات تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

آگاهی کشاورزان از مفهوم، علل و فرآیند تغییرات اقلیمی، رابطه مستقیم با سازگاری آنان نسبت به اثرات تغییر اقلیمی و کاهش این اثرات دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی میزان آگاهی کشاورزان نسبت به پدیده تغییرات اقلیم در مناطق روستایی شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی انجام شد. تعداد 180 کشاورز با محاسبه فرمول کوکران به‌عنوان جامعه نمونه تعیین شدند. روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر روش چندمرحله‌ای و در سطح روستاها بصورت تصادفی بود. مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 76/0 تأیید شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS19 انجام و نتایج نشان داد که حدود 11 درصد از کشاورزان هیچ اطلاعی از مفهوم تغییر اقلیم نداشتند. در واقع، هنوز این مفهوم در بین کشاورزان شناخته شده نیست و اینکه این تغییرات کوتاه‌مدت است یا بلندمدت، هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. هرچند آنها تغییر اقلیم را بعنوان یک خطر جدی برای شهرستان نهبندان بخوبی درک کردند چون اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آنرا همانند خشکسالی‌های مکرر، کاهش بارندگی، افزایش بیکاری و مهاجرت بویژه در بین جوانان، کاهش تولیدات کشاورزی و قدرت خرید در سطح شهرستان را کاملاً حس کردند. متغیرهایی مانند سطح تحصیلات و حضور در دوره‌های آموزشی با آگاهی کشاورزان از تغییرات اقلیمی رابطه مثبت و متغیرهایی مانند سن و تعداد فرزندان رابطه منفی و معنی‌داری داشتند. لذا پیشنهاد می‌شود با افزایش کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی، آگاهی کشاورزان از پدیده تغییر اقلیم و نحوه سازگاری با آن را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات