دوره و شماره: 2-40، شماره 3 - شماره پیاپی 183341، آذر 1388، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو

روح اله رضائی؛ سیدمحمود حسینی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی مرادی سرافرازی