بررسی حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه در ایران

نویسندگان

چکیده

اهداف این مطالعه شامل دو بخش می‌باشند: 1) تعیین الگوی مناسب برای توضیح حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه از سر مزرعه تا خرده‌فروشی در شش استان عمدة تولیدکننده شیر(تهران، خراسان، اصفهان، مازندران،‌ آذربایجان شرقی و فارس) با بهره‌گیری از داده‌های ماهانه طی سال‌های 1379-1385. 2) تعیین عواملی که به طور معنی‌دار بر حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه در شش استان مورد مطالعه تأثیرگذارند. سپس، با استفاده از آزمون‌های آکاییک و شوارتز، الگوی مارک‌آپ برای این تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده‌فروشی بستگی دارد تا هزینه‌های بازاریابی.نتایج نشان داد که حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده‌فروشی بستگی دارد تا هزینه‌های بازاریابی.

کلیدواژه‌ها