رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح‌های انتقال‌ یافته‌های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس از دیدگاه برگزارکنندگان

نویسندگان

چکیده

تحقیق، ترویج و آموزش مهمترین عوامل توسعه منابع انسانی در هر بخش و از جمله در بخش کشاورزی می‌باشند. طرح‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی (طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقی-تطبیقی، تحقیقی-ترویجی و تسریع انتقال یافته‌های تحقیقاتی) که با هدف تولید، انطباق و انتشار فناوری‌های جدید میان کشاورزان انجام می‌شوند، از جمله زیرنظام‌های نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند که بهبود سطوح مختلف توسعه منابع انسانی در کشاورزان را نیز مد نظر دارند. تحقیق حاضر که با هدف رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس انجام شد، از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش و چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق، 53 نفر برگزارکنندگان طرح‌های انتقال یافته‌ها در سال زراعی 86-1385 بودند که همگی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه طراحی گردید، که گویه‌های آن بر اساس عوامل موثر معرفی شده توسط صاحبنظران مختلف و نیز نظرات طراحان و مجریان طرح‌های مذکور طراحی شدند. روایی صوری پرسشنامه با کمک صاحبنظران و پایایی آن از طریق اجرای پیش آزمون و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (94/0=?) بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSwin11.5 استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی مناسب شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات، و برای آزمون اختلاف میانگین پاسخ گروه‌های مختلف پاسخگویان از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. انگیزه و علاقه و نیز مشارکت فعال برگزارکنندگان، تأمین صحیح نقدینگی مورد نیاز طرح‌ها و وجود خط‌مشی‌ها و سیاستهای حمایت‌کننده برای ادامه بکارگیری فناوری‌ها توسط کشاورزان از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر طرح‌ها بودند که حضورشان در طرح‌ها ضعیف بود و بر این اساس پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها