دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 155876، خرداد 1388، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
10. تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای (مطالعه موردی استان اصفهان)

علی اسدی؛ سید محمود حسینی؛ غلامحسین عبداله زاده؛ اردوان قره قانی