الگوی تجربی سیکل تجاری حقیقی و تحلیل سیاست نیروی کار در بخش کشاورزی ایران (با تأکید بر زیر بخش زراعت)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از نظریة سیکل تجاری حقیقی، فرضیه نوسانات موافق سیکلی دستمزدهای حقیقی در بخش کشاورزی ایران (برای نیروی کار زنان و مردان) و برای دوره زمانی(85-1350)، مورد آزمون قرار گرفته و تاثیر شوک‌های طرف عرضه (شوک بهره‌وری و شوک درآمد نفتی) بر رفتار نوسانی دستمزدهای حقیقی پیش‌بینی شده است. در این مطالعه، تخمین‌هایی که به صورت تک معادله‌ای صورت گرفته و ضرایب همبستگی محاسبه شده، تاثیر مسلط شوک های حقیقی طرف عرضه را در توضیح رفتار سیکلی دستمزد های حقیقی تایید می کند. توابع عکس العمل آنی حاصل از برآورد مدل خود توضیحی برداری (VAR)، بیانگر آن است که شوک‌های طرف عرضه در کوتاه مدت باعث افزایش دستمزد حقیقی و اشتغال شده، در حالیکه این شوک‌ها در بلند مدت موجب کاهش متغیرهای مذکور گردیده است. .علت روند فوق درکوتاه مدت، افزایش تولید نهایی نیروی کار غیرماهر (شوک بهره‌وری) و بهبود وضع درآمد ارزی کشور(شوک نفتی) و علت آن در بلند مدت، به طور عمده به دلیل جانشینی سرمایه به جای نیروی کار (شوک بهره‌وری) و گران شدن نهاده‌های وارداتی تولید (شوک نفتی) بوده است. نتایج مطالعه بیان می‌کند برای دستیابی همزمان و پایدار به دو هدف افزایش قدرت خرید نیروی کار و کاهش بیکاری در بخش کشاورزی، بایستی از سیاست‌های افزایش درآمدهای ارزی به جای سیاست‌های موثر بر افزایش کارایی، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها