دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 184071، شهریور 1388، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مرجان واحدی؛ همایون مرادنژادی؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ مهنوش شریفی