الگوی اقتصادی رفتار حاشیة بازاریابی گوشت قرمز در ایران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش ضمن برآورد توابع تولید، تقاضای خرده‌فروشی، عرضة نهادة مزرعه و خدمات بازاریابی دو محصول گوشت گاو و گوسفند، رفتار اقتصادی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز را نسبت به تغییر عوامل انتقال‌دهندة تابع تقاضای گوشت آمادة طبخ، عرضة دام زنده و خدمات بازاریابی در دورة 1383-1377 مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور نمونه، کشش حاشیة بازاریابی گوشت گاو و گوسفند نسبت به تغییر در قیمت علوفه، به ترتیب 037/0 و 032/0 است. همچنین وجود قدرت بازاری در فرایند بازاریابی گاو و گوسفند موجب افزایش حاشیة بازاریابی آن‌ها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با رقابتی شدن ساز وکار بازارهای مرتبط با گوشت گاو و گوسفند، رفتارحاشیة بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منعکس‌کننده هزینه نهایی بازاریابی این محصولات گردد.
طبقه‌بندیJEL: D4، L1، Q13، .Q2

کلیدواژه‌ها