اولویت بندی عوامل بازدارنده‌ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی( مطالعه‌ی موردی شهرستان درمیان)

نویسندگان

چکیده

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده‌ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده‌ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده‌ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره‌بردار شهرستان درمیان جمع‌آوری گردیده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده‌ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها