تأثیر ناظرین گندم در پذیرش تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های حفاظت از خاک در کشاورزان گندم‌کار استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ناظرین گندم بر پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های حفاظت از خاک در کشاورزان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان گندم‌کار تحت پوشش طرح تولید گندم استان تهران در سال زراعی 85-1384 است (831N=) که از این میان، تعداد 135 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران انتخاب شدند و در نهایت 102 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (102n=). روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS برابر 87/0 به‌دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پذیرش ناظرین گندم و پذیرش تکنولوژی‌های حفاظت از خاک در اکثر کشاورزان تحت پوشش طرح تولید گندم به ترتیب در حد «عالی و متوسط» است. تحلیل رابطه بین پذیرش تکنولوژی در کشاورزان‌تحت‌پوشش‌ با پذیرش ناظرین گندم و مشاوره‌های‌آنان، رابطه‌مثبت‌و معنی‌داری را نشان‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها