ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حمایت از تولید گندم است. برای این منظور، از شاخص "برآورد حمایت از تولید کننده (Producer Support Estimate) (PSE)"، که میزان حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر می‌گیرد، برای دوره زمانی 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتایج نشان داد که این شاخص از رقم 126- میلیارد ریال در سال 1368 به 22900 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می شود، سیاست‌گذاران در نحوة اعطای یارانه به تولیدکنندگان گندم تجدید نظر نموده و سیاست‌های حمایتی آینده دولت از حالت توزیع محور به سمت سیاست‌های تولید محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها