دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 141970، بهمن 1387، صفحه 1-155 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
بررسی نگرش مصرف‌کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک

محمد بابا اکبری ساری؛ علی اسدی؛ مرتضی اکبری؛ سید احمد فخارزاده؛ مجتبی سوختانلو


طراحی الگویی جهت برنامه ریزی محلی ترویجی

ابوطالب حسین پور؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری


بررسی و تدوین الگوهای ارتباطات متناسب تولید پایدار گندم در منطقه مرودشت فارس

منصور شاه ولی؛ مرضیه کشاورزی؛ مریم شریف زاده؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه