طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی کل کشور تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه الکترونیکی بود. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات کمیته تحقیق به دست آمد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق و همچنین اطمینان از مشاهده و تکمیل بدون نقص نسخه الکترونیکی پرسشنامه مطالعه راهنما توسط دانشجویان رشته توسعه روستایی انجام گردید. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 87/0 تا 95/0 به دست آمد. نتایج نشان داد در بین ویژگی های لازم برای دانشجویان مجازی، ویژگی اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و درمورد اعضای هیات علمی مدیریت و تشویق نسبت به بقیه ویژگیها از اولویت بالاتری برخوردار بودند. عوامل موثر در موفقیت نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی را می توان به دو دسته عوامل پشتیبانی و محتوا و ابزارهای آموزشی دسته بندی کرد. در میان ابزارهای تعاملات، ابزارهای گروهی دارای اولویت بالاتری بودند.

کلیدواژه‌ها