نگرش گندم‌کاران، نانوایان و مصرف‌کنندگان نسبت به عوامل موثر بر کاهش ضایعات نان

چکیده

هدف کلی این مطالعه ی پژوهشی که با روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است بررسی نگرش کنشگران تولید گندم، تولید نان و مصرف آن و عوامل فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند بر ضایعات گندم، آرد و نان موثر باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را گندمکاران، نانوایان و مصرف‌کنندگان نان در استانهای تهران، خوزستان، گلستان و کرمانشاه تشکیل دادند که اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند (1500 تولیدکننده، 600 نانوا و 6000 خانوار). ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه مخصوص گندمکاران، نانوایان و مصرف‌کنندگان نان بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی آنها به روش مصاحبه حضوری تکمیل شد. براساس یافته‌ها، گندمکاران نگرش مثبتی نسبت به عوامل فرهنگی و اجتماعی دخیل در ضایعات گندم دارند. بین سن، سابقه کار و تحصیلات گندمکاران و میزان ضایعات گندم آنها رابطه‌ای مشاهده نشد. نانوایان معتقدند که اگر کارگر نانوایی و نانوا بر این باور باشند که باید به نان به عنوان یک نعمت الهی نگریست این باور باعث کاهش ضایعات آرد و نان در نانوایی می‌شود. ماهر بودن کارگر نانوایی و تناسب تخصص کارگران با نوع کار آنها در حد زیاد در کاهش ضایعات موثر است. نگرش نانوایان به نان نیز از عوامل دخیل در افزایش یا کاهش ضایعات نان محسوب می‌شود. مصرف‌کنندگان نان نگرش و ادراک درستی از عوامل موثر در ضایعات آن دارند. همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که هر چه سطح تحصیلات مردم بیشتر باشد ضایعات نان نیز بیشتر است. بر این اساس، بهترین راهکار برای کاهش ضایعات حاصل از عوامل فرهنگی و اجتماعی آموزش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها