تعیین مولفه‌های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف کلی تعیین مولفه‌های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده‌است. نوع تحقیق پیمایشی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی صوری(دیدگاه صاحب‌نظران) و پایایی(ضریب آلفای کرنباخ=53/89%) به انجام رسیده‌است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی( مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده‌اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصل بیانگر میزان توانمندی مطلوب مربیان در بسیاری از گویه‌های سنجش توانمندی بود. تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق با 517/62 درصد تبیین واریانس، تعداد 6 عامل؛ تصمیم‌گیری، عملکرد شغلی، کفایت وجودی، رشد حرفه‌ای، منزلت و نقش را معرفی نمود. همچنین توانمندی مربیان بر اساس میانگین محاسبه شده در جنبه‌های مختلف از قبیل؛ تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، منزلت، اختیار، عملکرد شغلی، نقش و کفایت شخصی در سطوح مناسبی قرار داشت. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نیز تفاوت معنی‌داری را در مراکز(درجه 1 تا 3) از نظر عوامل توانمندی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها