نویسنده = Hassan Sadighi
تعداد مقالات: 10
1. کاربرد تئوری بنیانی در مطالعه رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان؛ یک تحلیل اکتشافی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 597-609

10.22059/ijaedr.2018.65234

راضیه نامدار؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی


3. - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-53

10.22059/ijaedr.2017.62008

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه


4. ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 657-672

10.22059/ijaedr.2016.60237

مریم شیرخانی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی


9. بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 231-242

انسیه کریمی؛ حسن صدیقی؛ علیرضا بابایی