بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش‌برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارشناسان بخش معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (در سال 1387- 1388) بود (160N=) که با 113 نفر از استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی انتخاب شدند(113n=). ابزار اصلی تحقیق پرسش‌نامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرخواهی از پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و باغبانی و کشاورزی ارگانیک بازنگری، اصلاح و تأیید شد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسش‌نامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بین 79/0 تا 83/0 به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داده است که در بین سه عامل بازدارنده (موانع اقتصادی، شناختی و اطلاعاتی، بینشی)، موانع اقتصادی در اولویت اول است. همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین موانع اقتصادی بر روند پیش‌برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کارشناسان، در سطح یک درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها