بررسی رفتار پذیرش روش‎های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در پی استفاده گسترده از نهاده‎های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی منابع و ذخایر طبیعی کشور در معرض تخریب قرار گرفته است. متخصصان به‌کارگیری روش‌های کشاورزی پایدار را برای حفظ تعادل طبیعی توصیه می‎کنند. برای تحقق این امر, ضرورت دارد که این روش‎ها از سوی بهره‎برداران منابع طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد. هدف اساسی این تحقیق بررسی وضعیت رفتار پذیرش روش‎های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد که از نوع توصیفی- همبستگی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق گندمکاران استان قزوین بوده که در نقش مددکاران ترویجی استان ایفای نقش می‎کردند و تعداد آنها 365 نفر بود که از بین این مددکاران تعداد 185 نفر به روش نمونه‎گیری کاملاً تصادفی ساده به عنوان نمونه‎های این تحقیق انتخاب گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان کشاورزی پایدار و ترویج کشاورزی مورد تأئید قرار گرفت. آزمون پیش آهنگی در خارج از محدوده جغرافیایی تحقیق با جامعه آماری مشابه انجام شد و اعتبار پرسشنامه با ضریت آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان قابل قبولی (78/0) بدست آمد. متغیر وابسته این تحقیق رفتار پذیرش روش‎های کشاورزی پایدار بود که نمرات حاصل از سنجش دانش (شامل آگاهی و دانش فنی) و نگرش (شامل علاقمندی، رغبت و پذیرش) برآورد شد. نتایج حاصل نشان می‎دهد بین پذیرش و سن, تعداد قطعات, سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنی‎دار منفی و بین میزان سواد و سطح کل اراضی رابطه معنی‎دار مثبت به دست آمد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم 9/67 درصد تغییرات رفتار پذیرش روش‎های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها