نویسنده = خسروی‌پور، بهمن
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تأمین نان استان خوزستان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 439-459

آذر هاشمی نژاد؛ منصور غنیان؛ عباس عبدشاهی؛ بهمن خسروی پور


3. تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 683-693

مرضیه موسوی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ سعید محمدزاده


4. شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار گندم‌کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 575-583

کبری شبانی؛ محمدرضا شاه پسند؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی پور؛ نوشین زندی سوهانی


5. ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیئت علمی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 569-579

بهاره عابدی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان