کلیدواژه‌ها = کشاورزی ارگانیک
سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک ( مورد مطالعه: استان قم)

دوره 50، شماره 3، مهر 1398، صفحه 611-627

10.22059/ijaedr.2019.269687.668676

حسین شعبانعلی فمی؛ انسیه جعفری منش؛ علی اسدی؛ مهسا معتقد


شناسایی و تبیین پیشران‌های توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 295-310

10.22059/ijaedr.2019.264988.668652

عطیه صندوقی؛ حسین یادآور؛ حسین راحلی؛ آنا ماریا هارینگ


بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 231-242

انسیه کریمی؛ حسن صدیقی؛ علیرضا بابایی