نویسنده = علی اصغر میرک زاده
تعداد مقالات: 5
2. دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا(

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 859-869

10.22059/ijaedr.2016.58038

علی شمس؛ مینا قدیمی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد


3. تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 235-246

10.22059/ijaedr.2014.52160

علی اصغر میرک زاده؛ نعمت اله شیری؛ سعید هدایتی نیا


5. تحلیل مؤلفه های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 453-462

10.22059/ijaedr.2013.50232

علی اصغر میرک‌زاده؛ وحید علی آبادی؛ نیشمان کریمیان