تحلیل مؤلفه های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی خلاقیت آموزشگران کشاورزی و متغیرهای زمینه‌ای مؤثر بر آن انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی–توسعه‌ای بود. جامعۀ آماری تحقیق، آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند(60 نفر) که به صورت سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که بر مبنای پرسشنامۀ اندازه‌گیری تفکر خلاق تورنس و هیلگارد بسط یافت. نتایج نشان داد که خلاقیت آموزشگران در حد نرمال با چولگی منفی به سمت متوسط به بالاست. نتایج آزمون همبستگی، گویای این است که تنها بین متغیرهای استعداد ارائۀ ایده‌های بدیع و تازه، استعداد به‌کارگیری ایده‌های بدیع و تازه، سرعت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با شغل، استقلال‌طلبی، ریسک‌پذیری، اعتماد به نفس و سابقۀ کاری با میزان خلاقیت و تفکر خلاق آموزشگران کشاورزی رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر استعداد ارائۀ ایده‌های بدیع و تازه، استعداد به‌کارگیری ایده‌های بدیع و تازه، استعداد توجه به جزئیات، اعتماد به نفس و استقلال‌طلبی، در مجموع 40 درصد از تغییرات متغیر خلاقیت آموزشگران کشاورزی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها