ارزیابی آثار اقتصادی پروژه های توسعه بر مناطق ‌روستایی مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی سد سلیمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این مطالعه بررسی آثار ‌اقتصادی سد سلیمانشاه بر توسعة روستایی منطقة تحت پوشش شبکة آبیاری و زهکشی سد بود. برای این منظور از روش تحقیق کمی- کیفی استفاده شده و اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدة مستقیم گردآوری شده است. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی اعضای شورا و دهیاری‌های روستاهای تحت پوشش سد (48=N) بودند که به صورت سرشماری مطالعه شدند و در بخش کمی شامل همة روستاییان سرپرست خانوار روستاهای حوضة‌ آبگیر سد (1273N=) بود که 300 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب به عنوان نمونة ‌آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌ موریس در بخش کمی و از فن تدوین نقشه‌های ‌ذهنی و تحلیل‌ محتوا در بخش کیفی استفاده شد. نتایج تحلیل ‌محتوا نشان داد که به طور کلی آثار اقتصادی سد سلیمانشاه در هفت دستة کلی خلاصه می‌شود: 1) ایجاد رقابت اقتصادی 2) تقویت و توسعة اقتصاد منطقه 3) جذب سرمایه‌های شهری به مناطق روستایی 4) افزایش ارزش زمین‌های کشاورزی 5) اقدامات رفاهی 6) امنیت غذایی 7) تضعیف اقتصاد محلی مردم پشت سد. نتایج حاصل از بخش کمی و استفاده از مدل موریس نشان داد که در زمینة برخورداری از شاخص‌های‌ اقتصادی، روستا‌های دارای پتانسیل و زیرساخت­های توسعه (نظیر سطر) رتبه­های بهتری را به دست آورده­اند و از شاخص­های اقتصادی مرتبط با احداث سد بیشتر برخوردار شده ­اند.

کلیدواژه‌ها