نویسنده = حسینی یکانی، سید علی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر ایجاد بازارآب و بهبود فناوری آبیاری بر الگوی کشت و درآمد بخش کشاورزی (دشت هشتگرد، استان البرز)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 691-706

محمدحسن مبشری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


2. بررسی اثرات وجود بورس کالا بر رقابت تجارت پسته در ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 581-587

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی


4. سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی (مورد مطالعه: منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 207-215

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی


5. اثر توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 529-535

یعقوب انصاری؛ سید علی حسینی یکانی