کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این مطالعه رویکردی از برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای که بر مبنای مدل میانگین- واریانس- چولگی- کشیدگی است برای انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس ساختار ترجیحاتی مختلف سرمایه‌گذاران استفاده شده‌است. سپس ریسک سیستماتیک به دلیل اهمیتی که در تصمیم‌گیری‌ها دارد به عنوان محدودیت در مدل وارد شد. معیار اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک، معیار همبستگی نامطلوب حدی درنظر گرفته شده‌است. داده‌های مورد استفاده شامل قیمت روزانه سهام شرکت‌های منتخب صنایع غذایی و شاخص بازار برای سال‌های 1398-1394 می‌باشند. نتایج مطالعه نشان داد ترجیحات سرمایه‌گذار بر انتخاب پرتفوی و تخصیص سرمایه اثرگذار است و لذا افراد می‌توانند بر اساس ترجیحات خود پرتفوی مورد نظر را انتخاب نمایند. پس از درنظر گرفتن محدودیت ریسک، انتخاب پرتفوی به سمت سهام شرکت‌هایی خواهد رفت که از نوسانات بازار اثرپذیری کمتری دارند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی مدل بر اساس سایر محدودیت‌های موجود از جمله درجه ریسک‌گریزی متفاوت افراد در تصمیم‌گیری‌ها توسعه داده شود و یا کارایی آن بر اساس منطق فازی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از هر یک از برآوردها می‌تواند به عنوان یک الگوی سرمایه‌گذاری برای افراد درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها