کلیدواژه‌ها = آموزش کشاورزی
آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 669-679

10.22059/ijaedr.2012.28596

حشمت اله سعدی؛ سمیه لطیفی