تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن‏ها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه پیشرفت‎های علمی، فن‌شناختی و فرهنگی آنچنان با آهنگ تندی افزایش می‌یابند، که انسان را گریزی جز آموختن در سراسر زندگی نیست. یادگیری سیار به عنوان مرحله جدیدی از توسعه یادگیری الکترونیکی با قابلیت استفاده گستردة ابزارهای سیار، می‌تواند وسیله مهمی برای یادگیری مادام‌العمر باشد. لذا هدف از این تحقیق تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن‏ها از طریق آموزش سیار بود. جامعة آماری این تحقیق را کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (715 N=) تشکیل دادند. نمونه‎گیری به صورت طبقه‌ای ساده در سطح کل استان خوزستان انجام و با استفاده از جداول مورگان و تاکمن تعداد 248 نفر انتخاب گردیدند. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. داده‎های جمع‎آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 15 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عامل مهم در رابطه با مشکلات نظام آموزش کشاورزی، هماهنگ نبودن نظام آموزش کشاورزی با تغییرات جهانی و پیشرفت های علمی‎ می‌باشد. از عوامل مهم مربوط به قابلیت رفع مشکلات نظام آموزش کشاورزی از طریق آموزش سیار، رفع محدودیت‌های مکانی و زمانی برای آموزش و یادگیری است. نتایج تحلیل عاملی مشکلات آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان نشان داد مشکلات مدیریتی و اقتصادی، ساختاری، کادر آموزشی، برنامه ریزی و عدم انعطاف‌پذیری نظام آموزشی از عوامل مهم
می‌باشند. نتایج تحلیل عاملیِ قابلیتِ رفع مشکلات آموزش کشاورزی از طریق آموزش سیار نیز نشان داد برخی عوامل مهم، قابلیت رفع مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها