نویسنده = حسین مهرابی بشرآبادی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص‌ ترکیبی پایداری

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-674

10.22059/ijaedr.2018.252301.668565

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


2. شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 573-587

10.22059/ijaedr.2017.225895.668377

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


3. بررسی تأثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 609-618

10.22059/ijaedr.2016.60229

ساسان اسفندیاری؛ احسان سپهوند؛ حسین مهرابی بشرآبادی


5. تاثیرآزادسازی تجاری برآلودگی محیط زیست در ایران

2-41، شماره 1، خرداد 1389

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ علی اکبر باغستانی؛ حبیبه شرافتمند