تاثیرآزادسازی تجاری برآلودگی محیط زیست در ایران

نویسندگان

چکیده

آزادسازی بازارهای بین‌المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط‌زیست در ایران، به یکی از چالش‌های پیش‌روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در‌ این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش می‌دهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیروی‌کار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی می‌شوند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد می‌باشد. دراین مطالعه تلاش می‌شود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها