نویسنده = سید علی حسینی یکانی
کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های صنایع‌غذایی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 265-276

10.22059/ijaedr.2020.293658.668847

فاطمه مجتهدی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی


اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 631-641

10.22059/ijaedr.2020.292914.668839

مرضیه امین روان؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ رامتین جولایی؛ داوید ویاجی


بررسی اثرات وجود بورس کالا بر رقابت تجارت پسته در ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 581-587

10.22059/ijaedr.2016.60226

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی


سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی (مورد مطالعه: منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 207-215

10.22059/ijaedr.2015.54886

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی