نویسنده = سید علی حسینی یکانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرات وجود بورس کالا بر رقابت تجارت پسته در ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 581-587

10.22059/ijaedr.2016.60226

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی


4. سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی (مورد مطالعه: منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 207-215

10.22059/ijaedr.2015.54886

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی