نویسنده = عبدالکریم اسماعیلی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی رابطه مصرف انرژی، درآمد و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 175-181

10.22059/ijaedr.2012.30464

عبدالکریم اسماعیلی؛ فاطمه فتحی


3. تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-10

10.22059/ijaedr.2012.30440

عبدالکریم اسماعیلی؛ فرناز پور زند


4. ارزیابی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شاخص برابری تجارت

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 447-454

فاطمه پور ابراهیم؛ عبدالکریم اسماعیلی


5. تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ در استان فارس

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 275-286

رهام رحمانی؛ عبدالکریم اسماعیلی


7. بررسی تأثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی (مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

عبدالرسول شیروانیان؛ عبدالکریم اسماعیلی