بررسی انتقال پذیری قیمت‌های جهانی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به داخل کشور

نویسنده

دانشگاه شیراز، اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده

انتقال بیشتر قیمت در بازارهای جهانی گوشت به عنوان افزایش آسیب‌پذیری تولیدکنندگان تلقی می‌شود، اما ساختار اقتصادی کشورها و روند تغییر قیمت نهاده‌ها بر روند ارتباط قیمتی در کشورهای مختلف تأثیرگذار می‏باشد. نااطمینانی و انتقال قیمت دو مشکل عمده در بازار گوشت ایران است. بر این اساس هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تأثیرپذیری آنها بر اثر تغییر قیمت‌های مذکور در بازارهای جهانی می‏باشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات سری زمانی ماهانه (1-1380 تا 3-1385) مربوط به قیمت داخلی و جهانی کالاهای مذکور مورد استفاده و به ارزیابی رابطه همگرایی و ارتباط قیمتی در داخل و خارج کشور اقدام گردید. نتایج نشان می‏دهد که انتقال قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت می‌گیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگی بیشتری با بازارهای جهانی در مقایسه با گوشت قرمز دارد. احتمالاً علت ارتباط مذکور صنعتی‌تر بودن تولید گوشت مرغ، استفاده بیشتر از نهاده‌های بازار، وجود تشکل‌های سازمان یافته‌تر در صنعت مرغ کشور و سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولید گوشت مرغ باشد.

کلیدواژه‌ها