تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ در استان فارس

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت‌های ماهانه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان داد که قیمت‌ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته‌اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و همراه با نوسانات شدیدی بوده‌است. نتایج آزمون علیت گرانجر حاکی از رابطه علی دو طرفه میان قیمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای بررسی رفتار قیمت‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتخاب و برآورد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه انتقالی میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و برعکس می‌باشد. حاشیه بازاریابی مقدار ثابتی نبوده و ساختار بازار غیر رقابتی است و کشتارگاه‌ها و خرده فروشان علاوه بر حاشیه ثابت سودی برای توزیع کالا مطالبه می‌کنند. میزان این سود بسته به قدرت بازار و شوک‌های وقوع یافته متفاوت می باشد. در دوره مورد بررسی وجود یک رفتار قیمتی متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت تصدیق می‌شود.
طبقه‌بندی JEL : C22 ، D4، M3.

کلیدواژه‌ها