دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 599582، آبان 1390، صفحه 1-152 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران)