مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت‌های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل‌ها و تعاونی‌ها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیر مشارکت در فعالیت‌های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال‌های ارتباطی و میزان حضور در دوره‌های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره‌های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال‌های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها