ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته‌ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزیف دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی پیمایشی، ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته‌ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بودند (72 نفر) که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزشیابی طرح «تسریع انتقال یافته‌ها» بر اساس الگوی سیپ نشان داد که طرح مورد نظر در قسمت درون‌داد (با میانگین 85/3 از5)، زمینه (با میانگین 82/3 از5)، برون‌داد (با میانگین 32/3 از5) و فرآیند‌ (با میانگین 28/3 از5) به ترتیب بیش‌ترین تا کم‌ترین مطلوبیت را داشته است. طرح مورد نظر تا حدودی اثربخش ارزیابی شد (میانگین 56/3 از 5). ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان، مروجان و محققان، سرعت بخشیدن به انتشار یافته‌های تحقیقاتی قابل کاربرد و سازگار با شرایط اقلیمی کشاورزان، افزایش مشارکت و همکاری در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و عدم توجه به دانش بومی کشاورزان و افزایش هزینه‌های تولید نسبت به روش‌های سنتی به عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف طرح مورد نظر شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها