کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 3
1. ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه با تاکید بر فناوری در صنایع لبنی - رویکرد دلفی فازی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 803-817

10.22059/ijaedr.2019.271688.668688

سیده آنوشا قدس علوی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف‌زاده


2. بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 643-959

10.22059/ijaedr.2016.61470

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی