نویسنده = حمید امیرنژاد
تعداد مقالات: 3
1. خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 413-427

10.22059/ijaedr.2018.263272.668633

زینب میراکبری؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حامد رفیعی؛ حمید امیرنژاد


3. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-81

10.22059/ijaedr.2015.54481

حمید امیرنژاد؛ فاطمه مزرعه؛ حامد نویدی