نویسنده = حاجی هاشمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
2. آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 929-941

زهرا حاجی هاشمی؛ رضا موحدی