نویسنده = برادران، مسعود
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 683-693

مرضیه موسوی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ سعید محمدزاده


3. تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویجی از دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 419-426

حبیبه نظامدوست؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان