نویسنده = Mohammadreza Nazari
ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-121

10.22059/ijaedr.2018.261157.668621

محمدحسین ذوقی‌پور؛ حیدر قلی زاده؛ محمدرضا نظری؛ نرگس مرادخانی


تحلیل عوامل متمایزکننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین موفق و کمترموفق در شهرستان شهریار

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 335-345

محمدرضا نظری؛ مجید کوپاهی؛ رضا شمس الدین وندی