تحلیل عوامل متمایزکننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین موفق و کمترموفق در شهرستان شهریار

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ایلام

چکیده

در این مطالعه عوامل متمایز کننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین "موفق" از واحدهای "کمتر موفق" در شهرستان شهریار با استفاده از اطلاعات مربوط به 56 واحد گاوداری شیری و با بکارگیری الگوی احتمال دوتایی لوجیت شناسایی گردیده و به تعیین نقش و سهم هر یک از عوامل مدیریتی، کارایی و مقیاس در این خصوص پرداخته شده است. برای این منظور پس از محاسبه شاخص‌های مختلف سودآوری واحدهای گاوداری شیری، از تحلیل خوشه‌ای برای گروه‌بندی آنها به گروههای موفق و کمتر موفق استفاده شده و در نهایت الگوی لوجیت در دوحالت و با دو متغیر وابسته نرخ بازدهی دارایی و نسبت درآمد ناخالص به هزینه برآورد گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که مقیاس تولید (اندازه گله) رابطه‌ای غیرخطی با احتمال سودآوری واحدهای گاوداری داشته و در عین حال یک عامل مهم متمایزکننده می‌باشد. در بین عوامل بهره‌وری، رابطه بهره‌وری دام و بهره-وری خوراک با سودآوری مثبت و معنی‌دار بوده و در میان متغیرهای مرتبط با مدیریت نیز تجربه مدیر، داشتن تحصیلات مرتبط با دامپروری یا استخدام دامپزشک تمام وقت، استفاده از تکنولوژی نوین و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین عوامل متمایزکننده واحدهای موفق و کمتر موفق می‌باشند. متغیرهای پایداری ترکیب گله، مدیریت تولیدمثل در گله و شاخص تنوع تولید نیز از عواملی مؤثر بر سودآوری واحدهای گاوداری شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها